صفحه 1- و الله من ورائهم محیط

جستجو
و الله من ورائهم محیط
توحید مشیتتوحید مشیت ...           ...           & ...nbsp;nbsp;      nbsp;
وجود مطلق ، توحید ، مشیت ، توحید مشیت ، توحید اختیار ، وحدت وجود ، تجلی ، وجود ، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ، فی ای صوره ما شاء رکبک ، ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن ، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ، لا یکون شی‏ء الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضى، قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل، قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدیر الشی‏ء من طوله و عرضه، قلت: ما معنى قضى؟ قال: اذا قضى أمضاه فذلک الذی لا مرد له ، کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، کان الله و لم یکن معه شیء ، لیس شیء غیره ، و الله من ورائهم محیط ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، و لاتقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ، ان لله ارادتین و مشیئتین:اراده حتم و إرادة عزم، ینهى و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء، او ما رأیت انه نهى آدم و زوجته ان یأکلا من الشجرة و شاء ذلک و لو لم یشأ ان یأکلا لما غلبت شهوتهما مشیئة الله تعالى. و امر ابراهیم ان یذبح إسحاق و لم یشأ ان یذبحه و لو شاء لما غلبت مشیئة ابراهیم مشیئة الله ، ان الله شاء ان یراک قتیلا ، ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن ، لا یکون شی‏ء فى الارض و لا فى السماء الا بهذه الخصال السبع:بمشیئة و إرادة و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل، فمن زعم انه یقدر على نقض واحدة فقد کفر ، و علم آدم الاسماء کلها ، و کتاب مسطور ، و رق منشور ، و قضی ربک الاتعبدوا الا ایاه ، یا من لا یعبد الا ایاه ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و لله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما ،
602 بازدید، چهارشنبه سی و یکم شهریور ۹۵
نص دومنص دوم ... در بیان چگونگی اطلاق حق تعالی و تع ...ینات وجود مطلق و لایتناهی   ... همانطور که در نص اول بیان شد وجود ح
وحدت وجود ، وجود ، تعین ، تجلی ، حق مخلوق به ، فیض اقدس ، فیض مقدس ، نصوص ، صدر الدین قونوی ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، خلق السماوات و الارض بالحق ، انما امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون ، انما امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون ، و الله من ورائهم محیط ، له ما فی السماوات و ما فی الارض ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ،
209 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع)وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام سجاد(ع) ...وحدت وجود از زبان امام حسن(ع)و امام س ...جاد(ع) در ادعیه مربوط به شب قدر ماه م ...بارک رمضان از امام حسن مجتبی(ع) و اما
وحدت وجود ، امام سجاد ، امام حسن ، وجود ، تجلی ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ ، یا ظاهرا فی بطونه ، لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین ، معروف عند کل جاهل ، إنما عرف الله من عرفه بالله ، کل باطن غیره غیر ظاهر ، کل ظاهر غیره غیر باطن ، وحدت وجود در روایات ، وحدت وجود از زبان اهل بیت ، یا باطنا فی‏ ظهوره‏ و یا ظاهرا فی بطونه یا باطنا لیس یخفى یا ظاهرا لیس یرى یا موصوفا لا یبلغ بکینونیته موصوف و لا حد محدود یا غائبا غیر مفقود و یا شاهدا غیر مشهود یطلب فیصاب و لم یخل منه السماوات و الأرض و ما بینهما طرفة عین لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحان من‏ لیس کمثله شی‏ء و هو السمیع البصیر سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، الشیء اذا تجاوز عن حده انعکس علی ضده ، یا باطنا فی ظهوره ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، لاتحجبه السواتر ، پری رو تاب مستوری ندارد ، چو در بندی ز روزن سر برآرد ، معروف عند کل جاهل ، تعرفت الی فی کل شیء ، فرایتک ظاهرا فی کل شیء ، موصوف بالآیات ، موصوف بالآیات معروف بالعلامات ، موصوف بالآیات ، و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه ، انا عند ظن عبدی بی ، لم یخل منه السماوات و الارض و ما بینهما طرفه عین ، و هو معکم اینما کنتم ، لا یدرک بکیف و لا یؤین بأین ، أنت نور النور ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک لأن حجابه و مثاله و صورته غیره و إنما هو واحد متوحد فکیف یوحده من زعم أنه عرفه بغیره و إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف‏ غیره‏ لیس بین الخالق و المخلوق شی‏ء و الله خالق الأشیاء لا من شی‏ء کان و الله یسمى بأسمائه و هو غیر أسمائه و الأسماء غیره ، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ، لیس کمثله شیء ، و لم یکن له شریک فی الملک ، و هو السمیع البصیر ، لم یلد فیکون موروثا هالکا ، بحول الله و قوته اقوم و اقعد ، سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره ، یا باطنا فی ظهوره و یا ظاهرا فی بطونه ، کل باطن غیره غیر ظاهر و کل ظاهر غیره غیر باطن ، لاتحجبه السواتر ، فاینما تولوا فثم وجه الله ، و الله من ورائهم محیط ، و لله ما فی السماوات وما فی الارض و کان الله بکل شیء محیطا ، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین و الذی یمیتنی ثم یحیین و ، تنزه عن مجانسه مخلوقاته ، لیس شیء غیره ، و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ، هو الاول و الآخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ،
1151 بازدید، دوشنبه سوم آبان ۹۵
مرتبه(حضرت)مرتبه(حضرت) ... وجود در ذات خود یک حقیقت بسیط و صر ...ف و یک دست است که هیچ رتبه بندی و شکن ...ی در آن نمی باشد.اما وقتی همین حقیقت
مراتب وجود ، هویت غیبیه ، احدیت ، واحدیت ، نفی الصفات عنه ، الواحد القهار ، احدیت کثرت ، احدیت اسمائی ، احدیت عین ، ذات غیبیه ، لاهوت ، جبروت ، ملکوت ، ملک ، ناسوت ، حضرت علمیه ، عقول مفارقه ، تمثل ، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا ، اسفل سافلین ، حیات دنیا ، و الله من ورائهم محیط ، وحدت وجود ، لم یخرج منه شیء ، الدانی فی علوه و العالی فی‏ دنوه ، هو فی کل مکان موجود بآیاته ، هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن ، ضلت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت ، امر بین الامرین ، آینه های وجودی ،
281 بازدید، جمعه شانزدهم تیر ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی