پیرامون سایت وحدت وجود

بسم الله الرحمن الرحیم
توحید حقیقی همان وحدت وجود می باشد که به تعبیر امام خمینی(ره) منطبق بر آیات قرآنی و روایات نورانی و برهان های عقلانی و مکاشفات عرفانی است. در این سایت به تبیین اصول و امهات عرفان نظری می پردازیم که همان وحدت وجود و قواعد تحت اشراف آن می باشد و در تبیین مطالبی که ذکر می شود به دو دلیل بسیار مهم دو هدف عمده را دنبال می کنیم:
۱. بدیهی است خدایی که در ذهن انسان ها باشد طبعا در متن زندگی حضور ندارد و عدم حضور حقیقت هستی در متن زندگی سبب می شود که در عرصه تکالیف دینی عدم اخلاص و فقدان حضور قلب و در عرصه فرهنگی تمایل به مکاتب پوچ روشنفکری و در عرصه سیاست پدیده شوم سکولاریسم پدید آید. در واقع چون مبنای زندگی که همان توحید است از حقیقت خارجی به توهم ذهنی تنزل یافته است بقیه شئون زندگی آدمی نیز گرفتار نسبی گرایی و پوچی می گردد.
ما در سایت وحدت وجود با تبیین توحید حقیقی، سعی در واکاوی ریشه تمامی انحرافات فکری و عملی داریم که همان خدای ذهنی می باشد و با توضیح مستدل و طرز بیان ساده خدای شهودی را تبیین می کنیم تا به عنوان زیر بنای صحیحی که مطابق حقیقت خارجی می باشد برای سایر شئونات زندگی مورد استفاده قرار گیرد‌.
۲. از آنجاییکه از دیرباز برخی جاهلان ادعا می کنند که قواعد عرفانی با معارف دینی ناسازگاری دارد شیوه تحلیل مطالب سایت وحدت وجود را گام به گام بر اساس تطبیق با آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) پیش می بریم تا هم به نحو مستدل و منطقی این شبهه خطرناک را از اذهان ناآگاه پاک کنیم و هم معارف قرآنی و روایی را بر اساس زیر بنای آنها که همان وحدت وجود حق تعالی می باشد تبیین کرده باشیم.

موحد