– حقیقت یازدهم

0
47

"در مظهر کلی که نقطۀ آخرین محیط مراتـب وجـود اسـت- آن چنانکه ترا روشن گردد- هر دو وجه بر وفق نقطۀ اول مجتمع گـشت کـه مرکب بود از غایت سفل مرکز و علو محیط اعنی عنـصر خـاکی و روح اضافی، و از این سبب مسجودی و خلافـت را سـزاوار آمـد: و علـم آدم الاسماءکلها و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی."
شرح:
مظهر کلی یعنی مخلوقی که آینه تمامی اسمای جلالیه و جمالیه است و واسطه فیض برای دیگر مخلوقات است.این مخلوق در اصطلاح قطب عالم امکان یا انسان کامل نامیده می شود که همه مراتب خلقت را در برگرفته است چرا که جسم عنصری او در عالم اسفل سافلین دنیا شکل می گیرد و روح الهی او از مرتبه اسم اعظم"الله"در او دمیده می شود پس چنین شخصی عبد خدا و امیر کائنات است و به اذن خداوند می تواند هر دخل و تصرفی را در عالم امکان انجام دهد چون در همه مراتب خلقت حضور دارد و به آنها فیض رسانی می کند.البته ما انسان های معمولی از او فقط جسم ظاهری اش را که در عالم دنیاست می بینیم و چه بسا او را هم مثل خودمان در گوشه ای از دنیای مادی خلاصه می کنیم ولی او از سرتاسر ناسوت گرفته تا ملکوت و جبروت در همه آنها حضور دارد بلکه این عوالم به طفیلی او خلق می شوند.
او تمام اسمای حسنای خداوند را شهود می کند و فیض ساطع شده از آنها را به بقیه مخلوقات هم می رساند:

و علم آدم الاسماء کلها

از آنجاییکه اسمای خداوند به دو دسته جمالیه و جلالیه تقسیم می شود خداوند انسان را با تجلی همه این اسماء در کالبد جان او آفرید:

ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی
ای ابلیس چه چیزی تو را منع کرد که بر آنکه با دو دست خودم آفریدم سجده نکنی؟

دو دست کنایه از اسمای جمالیه و جلالیه است که البته در تمام انسان ها بالقوه حضور دارد ولی در انسان کامل تمام این ظرفیت ها بالفعل گشته است.
از آنجاییکه او فیض اسماء را از خداوند گرفته و آن را به مخلوقات می رساند پس خلیفه خداوند در جهان آفرینش می باشد.

بخوانید ::   حلول و اتحاد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code