– رمزی نازک

0
31

"کمال نبوت از روی نبـوت بـه کثـرت اسـت: فـانی ابـاهی بکم الامم یوم القیامه و تحقق ولایت در وحدت که: لایسعنی فیه ملـک مقرب، و اگرچه قوت نبوت به حسب قوت ولایت است،کـه نـور او بـه مثابـت نــور قمـر از آفتـاب کــه آن نبـوت اسـت مــستفاد اسـت، لــیکن مخالفت از وجـه وحـدت وکثـرت اسـت کـه: و تـری الـشمس اذا طلعـت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال."
شرح:
نبوت یعنی خبررسانی که در نبوت تشریعی، نبی از مراتب بالاتر وجودی به انسان ها خبر می دهد و در نبوت تکوینی هم نبی فیض وجودی را از مراتب بالاتر به مخلوقات عوالم پایین تر می رساند و سبب ظهور آنها می شود چون واسطه فیض است.
پس هر چه کثرات بیشتر باشند نبوت ظهور بیشتری دارد.پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه
در قیامت من به تعداد انبوه شما نسبت به سایر امت ها مباهات می کنم.

اما شخص نبی چه در نبوت تکوینی و چه در نبوت تشریعی ابتدا بایستی در مراتب بالاتر وجودی فانی شده باشد تا بتواند از آن مراتب به کثراتی که در عوالم پایین تر هستند فیض وجودی و یا خبر برساند.از این فنا که مستلزم اشراف و هیمنه نسبت به مراتب پایینی است با عنوان "ولایت"نام می بریم.هر چقدر که ولایت شخص قوی تر باشد نبوت او هم والاتر و عمیق تر است.
با توضیح فوق روشن می شود که ولایت ریشه در وحدت دارد که در آن شخص در وجود واحد حق تعالی فانی می شود و نبوت هر چند از ولایت سرچشمه می گیرد ولی رو به سوی کثرات دارد.
شیخ شبستری(قدس سره)برای تبیین این مطلب به آیه زیر از سوره کهف اشاره می فرمایند:

و تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال
و خورشید را می بینی که هنگامی که طلوع می کند بر سمت راست غار آنها می تابد و هنگامی که غروب می کند نور خود را از سمت چپ غار جمع می کند.

در استفاده ای که شیخ محمود شبستری(ره)از این آیه می کنند خورشید همان ولایت است که منبع نبوت است و نورافشانی می کند ولی همین نور واحد وقتی می خواهد به کثرات برسد یک بار به سمت راست غار می تابد و بار دیگر به سمت چپ آن می تابد و این جهت تابش که رو به سوی کثرات دارد همان نبوت است.

بخوانید ::   وحدت وجود از زبان امام رضا (ع)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code