– لطیفه

0
100

"انی خالق اشارت است به شرف علت فاعلی و بشرا به صـوری و مـن طـین بـه مـادی فـاذا سـویته و نفخـت فیـه مـن روحـی فقعـوا لـه ساجدین به علت غائی؛ و علت شرف هـر یکـی پوشـیده نیـست: ذالـک ذکری للذاکرین."
شرح:
هر عملی که عالم دنیا انجام می گیرد در تحلیل دقیق فلسفی به چهار علت بستگی دارد:
علت فاعلی که کننده کار است.
علت صوری که مربوط به تصویری است که نتیجه عمل به خود می گیرد.
علت مادی که صورت عمل روی آن پیاده می شود.
علت غایی که هدف از انجام فعل است.
در خلقت انسان علت فاعلی، خداوند است و علت صوری چهره انسان است(=بشر بودن او) و علت مادی آب و گل انسان است که چهره انسان بر روی آن نقش می بندد و علت غایی هم معلم فرشتگان شدن است همانگونه که آدم(ع) فرشتگان را از اسمای حسنی آگاه کرد.البته از نگاه دیگر علت غایی خلقت انسان بندگی خداوند است و از نگاه دیگر هم علت غایی خلقت انسان دانا شدن و معرفت یافتن اوست که البته اینها با هم تعارضی ندارند.

بخوانید ::   - فص سلیمانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code