حلول و اتحاد

حلول و اتحاد

حلول و اتحاد بیان می کند که یک چیز در چیز دیگر وارد شود یا با آن یکی شود پس همیشه بین دو چیز رخ می دهد؛ بر مبنای قاعده وحدت وجود ، حلول و اتحاد درباره وجود واحد خداوند محال است.

رد حلول و اتحاد درباره خداوند بر مبنای قاعده وحدت وجود :

حلول یعنی یک چیز در چیزی دیگر وارد شود و اتحاد یعنی یک چیز با چیزی دیگر پیوند خورده و یکی شود. حلول و اتحاد درباره خداوند با خلق او از اساس باطل و محال است چون بر اساس قاعده وحدت وجود یک حقیقت اصیل بیشتر نیست و کثرات و مخلوقات از ظهورات او هستند نه اینکه از او منفک و گسسته باشند؛ به تعبیر شیخ شبستری(رضوان الله علیه):

حلول و اتحاد اینجا محال است

که در وحدت دوئی عین ضلال است 

همچنین بر اساس قاعده وحدت وجود ، مولا علی(ع) در اصول کافی حلول خداوند در اشیاء را اینگونه مردود می دانند:

داخل فی الأشیاء لا کشی‏ء داخل فی شی‏ء

یعنی او داخل همه اشیاء هست ولی نه مثل یک شیء که داخل یک شیء دیگر شده باشد. توضیح فرمایش مولا(ع) بدین صورت است که وجود داخل همه ماهیات می باشد ولی نه آنطور که یک ماهیت درون ماهیتی دیگر فرو می رود و پنهان می شود، پس حلول خداوند در اشیاء کاملا مردود است با اینکه او در سرتاسر تمام اشیاء و ماهیات حاضر است. اما اتحاد و یکی شدن خداوند با اشیاء هم مردود است،مولا علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند:

داخل فی الاشیاء علی‌ غیر ممازجه‌، و خارجٌ منها علی‌ غیر مباینه‌ 

یعنی داخل در تمام اشیاء است بدون اینکه با آنها مخلوط و ممزوج شود و نیز خارج از تمام اشیاء است بدون اینکه از آنها جدایی و بینونت داشته باشد.

پس وجود با همه ماهیات همراه است ولی صفات ماهیات را نمی گیرد و با همه آنها فرق دارد ولی از آنها جدا نیست چون سر تا پای آنها را پر کرده است. سرّ روایاتی که ذکر شد به این بر می گردد که وجود یک حقیقت واحد و بی نهایت است و با همه چیز و همه کس همراه است ولی در همراهی او با مخلوقاتش به هیچ وجه حلول و اتحاد در کار نیست چون حلول و اتحاد فقط بین دو ماهیت رخ می دهد نه بین وجود با ماهیت ها. امام خمینی(قدس سره)به عبارتی که از امام صادق(ع)در کتاب کلمات مکنونه و مکیال المکارم نقل شده است اشاره می کنند:

لنا مع اللّه حالات هو هو و نحن نحن؛و هو نحن و نحن هو

برای ما با خداوند حالاتی است که او اوست و ما ماییم و او ماست و ما اوییم.

اینکه می گوید”او اوست و ما ماییم”ناظر به این است که مخلوقات از خود هیچ ندارند و از اصل ذات گرفته تا صفات و افعالشان محتاج تجلی پیوسته و دائم حق تعالی هستند پس او غنی است و ما فقیریم پس از این جهت غیر از او هستیم؛ اما اینکه می گوید”او ماست و ما اوییم”ناظر به این است که آنقدر فقیر به او هستیم که مطلقا از خودمان هیچ نداریم و مندک در او هستیم پس هر چه که در ماست ظهور اوست پس این ما نیستیم بلکه اوست که در ما ظهور کرده است و صفات خود را در مخلوقاتش به نمایش می گذارد.از این جهت ما غیر از او نیستیم. پس ملاحظه فرمودید که در حدیث فوق نیز حلول و اتحاد در کار نبود بلکه حقیقت مطلب به ظهور و تجلی خداوند در خلق و فنای خلق در خداوند بر می گشت. مولا علی(ع)در احتجاج طبرسی اشاره می فرمایند:

حکم التمییز بینونه صفه لا بینونه عزله

حکم جدایی، غیریت در صفات است نه غیریت به معنای کناره گیری.

در بینونت کناره گیری و عزلی، ما دو چیز را کنار هم قرار می دهیم و می گوییم دومی غیر از اولی است و فقط در همین صورت است که وقتی می خواهیم شیء اولی را به دومی ربط دهیم بحث حلول و اتحاد پیش می آید اما در کنار خداوند هیچ چیزی نیست بلکه همه اشیاء در قلمرو خود او مندک و فانی هستند و ظهورات و صفات آن وجود لایتناهی می باشند و این همان بینونت صفت است که بیان می کند که خداوند همه صفات کمالی را ذاتا داراست ولی مخلوقات به طفیلی او دارا می شوند پس کائنات سرتاپا تجلی صفات او هستند.

 امام خمینی(ره)می فرمایند که در کلمات شیخ اکبر محیی الدین بن عربی(قدس سره)این دست عبارات که به تجلی وجود در ماهیات اشاره می کند به وفور یافت می شود و این کلمات را به عنوان مثال از فصوص الحکم ذکر می کنند:

الحق خلق و الخلق حق

حق خلق است و خلق حق است

و الحق حق و الخلق خلق

و حق حق است و خلق خلق است.

در ابتدای کلام که حق و خلق را یکی دانسته اشاره به این دارد که همه ماهیات فانی در وجود هستند و از خود هیچ ندارند تا مبادا فرض کنیم که جدای از وجود می توانند در عالم ظهوری داشته باشند بنابراین غیر از وجود نیستند چون مندک در وجود می باشند پس بحث حلول و اتحاد پیش نمی آید؛ اما انتهای کلام شیخ اکبر(ره) که حق و خلق را جدا دانسته اشاره به این دارد که وجود نامحدود است و از تمام نقص های ماهیات منزه است پس این دو غیر هم هستند و از آنجاییکه طبق حدیث امام علی(ع) دانستیم که این غیریت به بینونت صفتی بر می گردد پس باز هم بحث حلول و اتحاد پیش نمی آید چون به هیچ وجه دو چیز جدای از هم در کار نیست بلکه صفات و ظهورات وجود هر چند خودِ وجود نیستند ولی مندک در همان وجود هستند. پس در سخنان ابن عربی(ره) هم حلول و اتحاد در کار نبود بلکه جملات ایشان مثل جملاتی که از امام صادق(ع) نقل کردیم، اشاره به ظهور خداوند در مخلوقات و فنای مخلوقات در خداوند داشت‌. امام رضا(ع)در توحید صدوق می فرمایند:

لا یحجبه الحجاب فالحجاب بینه و بین خلقه لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم و لإمکان ذواتهم مما یمتنع منه ذاته و لافتراق الصانع و المصنوع و الرب و المربوب و الحاد و المحدود أحد لا بتأویل عدد

حجابی خداوند را نمی پوشاند پس حجاب میان او و مخلوقاتش برای امتناع چیزی است که ممکن است در ذات مخلوقات باشد و برای این است که ذات مخلوقات چیزی را که ذات خداوند از آن امتناع دارد قبول می کند و نیز برای فرق گذاشتن میان سازنده و ساخته شده است و برای فرق گذاشتن میان رب و مربوب است و برای فرق گذاشتن میان محدود کننده و محدود شونده است.خداوند یکتا و یگانه است ولی نه از سنخ عددی.

طبق حدیث فوق خداوند حجابی ندارد جز اینکه ویژگی ذات مخلوقات با ویژگی ذات او فرق می کند.ویژگی ذاتی ماهیات و مخلوقات همان حد و نقص آنهاست پس اگر کمالی در آنها می بینیم مربوط به تجلی خداوند در آنهاست و برای خودشان نیست اما صفات کمال خداوند ذاتا برای خود اوست و اگر خداوند در آیاتی از قرآن طلب قرض و درخواست یاری گرفتن می کند برای این است که در مخلوقاتش ظهور کرده است و منظور یاری کردن دین اوست پس ذات او همچنان با ذات مخلوقات فرق دارد چرا که وجود، ماهیات و مخلوقات را پرورش می دهد و مخلوقات تحت اشراف او پرورش می یابند و همانطور که در حدیث بالا اشاره شده است خداوند محدود کننده است و مخلوقات محدود شونده هستند و این وجود است که حد و حدود تمام ماهیات را تعیین می کند و تمام ماهیات مندک و فانی در وجود هستند چون اگر لحظه ای از وجود جدا شوند معدوم می گردند پس دو چیز جدای از هم در کار نیست در نتیجه حلول و اتحاد هم پیش نمی آید.در آخر عبارت ذکر شده از حدیث فوق هم اشاره شده است که وحدت خداوند عددی نیست که ماهیات و مخلوقات را در کنار او به شمارش در آوریم چون وحدت او احدی است و مخلوقات ظهورات او هستند پس طبق قاعده وحدت وجود یک حقیقت اصیل بیشتر نیست که همه ماهیات و مخلوقات را ربوبیت می کند و حد و اندازه برایشان قرار می دهد و از آنجاییکه ماهیات مندک در او هستند او در تمام آنها ظهور می کند و صفات کمالی خودش را در آنها متجلی می کند.

عقیده صحیح فنا و تجلی به جای تفکر غلط حلول و اتحاد :

سپس امام راحل(ره)به قاعده ای که ابن عربی(قدس سره)در فصوص ذکر کرده اشاره می کنند که تمام اعداد از تجلی یک تشکیل شده اند مثلا اگر یک دو بار تکرار شود عدد ۲ را می سازد و اگر پنج بار متجلی شود عدد ۵ را می سازد و اگر یک را برداریم نه ۲ می ماند و نه ۵ تشکیل می شود پس ۲ و ۵ در عین حالی که ۱ نیستند ولی غیر از آن هم نیستند؛ همینطور اگر وجود را برداریم هیچ ماهیتی نمی ماند پس ماهیات در عین حالی که وجود نیستند ولی جدای از آن هم نیستند بلکه مندک در آن حقیقت واحد می باشند و آن حقیقت واحد هم در همه آنها ظهور می کند و با انعکاس در مراتب مختلف خودش تجلیات گوناگونی را ظهور می دهد که چون همه آن تجلیات مندک در خودِ وجود هستند پس دو چیز جدا و گسسته از هم نمی باشند در نتیجه بحث حلول و اتحاد پیش نمی آید. ابن عربی(ره)در فصوص می گوید:

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا

پس حق خلق است از این لحاظ پس عبرت گیرید

و لیس خلقا بذاک الوجه فادّکروا

و حق خلق نیست از آن لحاظ پس آگاه باشید.

من یدر ما قلت لم تخذل بصیرته

هر کس بداند آنچه را که من گفتم بصیرت او از بین نمی رود

و لیس یدریه الا من له البصر

و کسی هم آن را نمی داند مگر اینکه چشم بصیرت داشته باشد.

جمع و فرق فان العین واحده

همه را در وحدت جمع کن و یا در کثرت متفرق بدان در هر حال وجود یک چیز واحد است

و هی الکثیره لاتبقی و لاتذر

و همان واحد کثیر می شود طوری که همه اشیاء را فراگرفته است و هیچ چیزی را بیرون از خودش باقی نمی گذارد.

مهم این است که بدانیم یک حقیقت اصیل بیشتر در عالم نیست که تمام ماهیات چه در اصل ذات و چه در صفات و چه در افعال محتاج آن حقیقت واحد هستند و فانی و مندک در آن می باشند پس در واقع همان وجودِ واحد است که در صورت همه مخلوقاتش تجلی و ظهور کرده است پس دو حقیقت ممتاز و جدای از هم در کار نیست که برای ربط دادن آن دو به هم، فرضیه حلول و اتحاد مطرح بشود؛ به تعبیر مولا علی(ع)در نهج البلاغه:

الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه

سپاس خدایی را که در خلقش برای خلقش تجلی کرده است.

از مطالب گفته شده نتیجه می گیریم که به جای معتقد شدن به حلول و اتحاد که کفر و شرک می باشد بایستی به فنای مخلوقات در خداوند و تجلی خداوند در آنها اعتقاد پیدا کنیم. مطالب بیشتر راجع به موضوع فانی شدن در خداوند را در بخش ” فنای فی الله ” دنبال کنید؛ همچنین مطالب گفته شده در بخش های “وحدت در کثرت” و “کثرت در وحدت ” به همین موضوع مربوط می شود.]]]]>

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *