فیض خدا

فیض خدا

فیض خدا از مرتبه ساطع شدنش از احدیت ذاتی در مراتب پایین تر وحدت وجود با عبور از اسمای حسنی و ماهیات حاضر در علم خداوند به مخلوقات عالم خارجی هم می رسد.

ابتدا متذکر می شویم که هویت غیبیه همان حقیقت وجود است پس هیچ نوع تجلی و فیضی ندارد چون با مراتب وجودی و کثرات هیچ نسبتی ندارد پس فیض خداوند از اولین مرتبه وجودی یعنی احدیت حق تعالی به سمت مراتب پایین تر جوشش می کند و ابتدا مرتبه واحدیت را تحت اشراف احدیت ظهور می دهد و سپس مرتبه آفرینش یا همان عالم خارجی را هم طبق قاعده تطابق عوالم بر مبنای مرتبه واحدیت متجلی می کند.

امام خمینی(قدس سره الشریف)درباره فیض خدا یادآوری می فرمایند که در مصباح های پیشین دانستیم که فیض اقدس در مرتبه”واحدیت” دو کار می کند ابتدا اسمای حسنی را ظهور می دهد که اولین اسمی که ظهور می کند اسم”الله”است که سایر اسماء را در بر دارد و کار دومی که فیض اقدس انجام می دهد این است که مظاهر آن اسماء یعنی صورت علمی مخلوقات را ظهور می دهد که در اینجا هم اولین صورت علمی که ظهور می کند همان عین ثابت انسان کامل است که بقیه صورت های علمی را در بردارد. 

فیض خدا پس از ساطع شدن از مرتبه احدیت ذاتی از “مفاتیح غیب”که سرچشمه ظهور اسمای جزئیه و صورت علمی مخلوقات هستند نیز عبور می کند که اینها همه مربوط به مرتبه “واحدیت” می باشند و از آنجاییکه هر مرتبه از وجود در مرتبه قبلی مندک می باشد پس فیض خدا در مفاتیح غیب نزد مرتبه”احدیت ذاتی”مندک می باشد و در پیشگاه آن مرتبه و تحت اشراف آن فانی می شود و البته احدیت ذاتی هم در هویت غیبیه مندک و متلاشی می گردد:

و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ماتسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پس این نوع از فیض حق تعالی یعنی همان فیض اقدس به وسیله مظاهر خودش یعنی همان مفاتح غیب و اسمای حسنی در اعیان ثابته و ماهیات متجلی می شود؛یعنی فیض اقدس ابتدا اسمای حسنی را طبق اولویتی که اسم های جامع تر نسبت به جزئی تر دارند ظهور می دهد و سپس به طفیلی آن اسمای حسنی صورت علمی مخلوقات و اعیان ثابته یا همان ماهیات را هم ظهور می دهد که در اینجا نیز مخلوقاتی که زودتر از بقیه فیض خدا را دریافت می کنند دارای ظرفیت بیشتری از سایر مخلوقات هستند.اما پس از طی این مراحل فیض حق تعالی با نوع دیگری از تجلی با تابشی دو چندان به نام فیض مقدس صورت های علمی ماهیات را به شکل مخلوقات در عالم خارجی هم متجلی می کند که با این تجلی، ماهیات به خودشان و دیگران علم تفصیلی پیدا می کنند. 

در عالم خارجی هم طبق روال مراتب پیشین هر مخلوقی که از لحاظ رتبی(و نه صرفا زمانی) زودتر فیض خدا را دریافت می کند گسترده از سایر مخلوقات است و فیض حق تعالی از طریق او به بقیه کائنات می رسد یعنی حقیقت محمدیه(ص) که زودتر از سایر مخلوقات فیض را دریافت می کند به عنوان واسطه فیض برای سایر مخلوقات می شود. فیض حق تعالی در عالم خارجی، فیض مقدس نام دارد که تمامی مخلوقات را فراگرفته است. پس در واقع وقتی ما به مخلوقات عالم نگاه می کنیم به فیض مقدس می نگریم که به شکل ماهیت هایی که در علم خداوند بوده اند، ظهور کرده است چرا که فیض خدا در هر مرتبه از مراتب پایینی وجود دقیقا مطابق فیض او در مرتبه بالاتر ظهور می کند پس از این لحاظ عوالم وجودی تطابق دارند ولی هر مرتبه پایین تر حقایق نهفته در مرتبه بالاتر را به صورت تفصیلی منعکس می کند که از این لحاظ عوالم وجودی با یکدیگر تفاوت دارند.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *