شرح:
شیخ شبستری(قدس سره)با استفاده از علم حروف می گوید که دو چشم "هاء"در کلمه"هو"اشاره به این دارد که حقیقت ثابت وجود هم ذات را داراست و هم افعال را انجام می دهد.
اما ذات ابتدا در صفات و اسماء تجلی می کند و سپس با آن اسماء، افعال خودش را در میان مخلوقات انجام می دهد.پس اسماء و صفات واسطه بین ذات و افعالِ ذات هستند.
ذات تا قبل از اینکه در اسم"الله"که جامع ترین اسم است تجلی کند نامش"هو" بود و "هو"دو چشم داشت ولی وقتی در اسم"الله"تجلی کرد "هاء"انتهایی"الله" یک چشم دارد چرا که "الله"هم خودش مستقیما با ذات ارتباط دارد و هم خودش مستقیما در خلقت اثرگذاری می کند به بیان دیگر فیض را از ذات گرفته و به مخلوقات می رساند پس چون مستقیما با مخلوقات ارتباط دارد "هاء"انتهایی آن یک چشم دارد این در حالی است که "هاء"در کلمه"هو"دو چشم داشت چرا که یک چشم آن اشاره به ذات خداوند داشت و چشم دیگر آن اشاره به افعالی که در مراتب بعدی وجود انجام می گیرد داشت.ولی "هاء"در انتهای "الله"یک چشم دارد چون اسم"الله"از مرتبه ذات تنزل کرده است و فقط یک وجهه دارد و آن هم تاثیرگذاری میان مخلوقات است.
پس دانستیم که اگر "هو"بخواهد در میان مخلوقات تاثیر بگذارد بایستی ابتدا در اسم"الله"تجلی کند.در قرآن کریم تاثیرگذاری میان مخلوقات را هم به "هو"نسبت می دهد و هم به "الله"نسبت می دهد:

هو الذی خلق السماوات و الارض……

و در جای دیگر می فرماید:

الم تر ان الله خلق السماوات و الارض…..


در روایات ما اسماء خداوند وسیله ارتباط میان خداوند و مخلوقات معرفی شده اند یعنی اگر مخلوقات بخواهند با خداوند ارتباط بر قرار کنند بایستی به اسمای حسنای او توسل پیدا کنند چون به ذات غیبیه او راهی ندارند.در سوره اعراف می خوانیم:

و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها
و برای خداوند اسمای حسنی است پس او را به وسیله آنها بخوانید.

همچنین وقتی خداوند می خواهد در عالم خلقت اثرگذاری کند ابتدا در صورت اسمای حسنی متجلی می شود و بعد از آن در مخلوقات اثرگذاری می کند چون هویت غیبیه او ربطی به مخلوقات محدود پیدا نمی کند پس ابتدا در تعینی مثل اسم"الله"یا اسمی دیگر تجلی می کند و سپس با آن اسم در عالم تاثیر می گذارد.]]]]> ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *