فصوح الحکم
 • – فص داودی

  در فص سلیمانی ذکر شد که عطایایی که به سلیمان(ع)داده شده بود به خاطر استعداد ویژه ای بود که صورت علمی ایشا ...

  در فص سلیمانی ذکر شد که عطایایی که به سلیمان(ع)داده شده بود به خاطر استعداد ویژه ای بود که صورت علمی ایشان نزد خداوند داشت و برای همین تجلی بیشتری از رحمت رحمانیه که مربوط به اصل وجود است در جان سلیما ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص سلیمانی

  در سوره نمل از قول بلقیس می خوانیم:این نامه از سلیمان است و سرآغاز آن بسم الله الرحمن الرحیم است.گوینده ج ...

  در سوره نمل از قول بلقیس می خوانیم:این نامه از سلیمان است و سرآغاز آن بسم الله الرحمن الرحیم است.گوینده جمله اول یعنی:"این نامه از سلیمان است"بلقیس می باشد چرا که سلیمان(ع)که از پیامبران بزر ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص عیسوی

  از خصائص روحانیات این است که اگر بر مخلوقات مادی فرود بیاید آنها را جاندار و زنده می گرداند و سامری در قو ...

  از خصائص روحانیات این است که اگر بر مخلوقات مادی فرود بیاید آنها را جاندار و زنده می گرداند و سامری در قوم موسی(ع) به این حقیقت پی برده بود.سامری هنگام عبور بنی اسرائیل از دریا، تمثل جبرئیل را مشاهده ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص عزیری

  در وجود لایتناهی دو نوع قضا داریم:اول قضای کلی که در مرتبه پیش از خلقت مخلوقات در عالم خارجی در آن قواعد ...

  در وجود لایتناهی دو نوع قضا داریم:اول قضای کلی که در مرتبه پیش از خلقت مخلوقات در عالم خارجی در آن قواعد کلی عالم مدون شده است و علاوه بر اصول کلی حتی جزئیات هم در آن حضور دارد هر چند در آن هنوز مرتبه ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص لوطی

  ‌این فص به بیان سیطره وجودی و استیلا یافتن کسی بر چیز دیگر می پردازد؛لذا نام کامل آن"فص حکمه ملکیه ف ...

  ‌این فص به بیان سیطره وجودی و استیلا یافتن کسی بر چیز دیگر می پردازد؛لذا نام کامل آن"فص حکمه ملکیه فی کلمه لوطیه"می باشد.واژه"مَلک"به فتح میم و سکون لام به معنای در اختیار گرفتن و ...

  بیشتر بخوانید
 • ...

  ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص صالحی

  این فص قاعده پدیدار گشتن رویدادها و وقایعی که در سرای هستی رخ می دهد را بر مبنای تثلیث و سه گانه بودن بیا ...

  این فص قاعده پدیدار گشتن رویدادها و وقایعی که در سرای هستی رخ می دهد را بر مبنای تثلیث و سه گانه بودن بیان می کند.هر کاری که پیش چشمان ما در دار وجود و جهان آفرینش رخ می دهد بر پایه تثلیث و سه گانگی م ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص هودی

  در سوره هود(ع)از قول آن پیامبر بزرگ آمده است که خطاب به قومش فرمود:((من بر خدایی که پروردگار من و شماست، ...

  در سوره هود(ع)از قول آن پیامبر بزرگ آمده است که خطاب به قومش فرمود:((من بر خدایی که پروردگار من و شماست، توکل می کنم، چرا که هیچ جنبنده و مخلوق زنده ای نیست مگر اینکه خداوند موی پیشانی او را گرفته(و ب ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص یوسفی

  خیال از منظر دقیق به دو نوع تقسیم می گردد.یکی قوه خیالی که هر شخص برای خود دارد و در آن هر صورتی را می تو ...

  خیال از منظر دقیق به دو نوع تقسیم می گردد.یکی قوه خیالی که هر شخص برای خود دارد و در آن هر صورتی را می تواند به اذن پروردگارش خلق کند و قادر است هر تصوری را بنماید.از این نوع خیال که برای هر کسی با بق ...

  بیشتر بخوانید
 • – فص یعقوبی

  این فص عهده دار نگاهی عمیق به مفهوم دین می باشد.شیخ اکبر(قدس سره)در این فص سه معنا برای دین ذکر می کند و ...

  این فص عهده دار نگاهی عمیق به مفهوم دین می باشد.شیخ اکبر(قدس سره)در این فص سه معنا برای دین ذکر می کند و پیرامون آنها بحث می نماید.اولین معنی که محیی الدین(ره)برای دین ذکر می کند انقیاد و فرمانبرداری ...

  بیشتر بخوانید