مشکات دوم
 • شناخت خدا

  شناخت خدا شناخت خدا چگونه صورت می گیرد؟ در نوشتار زیر تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به اند ...

  شناخت خدا شناخت خدا چگونه صورت می گیرد؟ در نوشتار زیر تبیین می کنیم که هر کسی وجود لایتناهی را فقط به اندازه ظرفیت جان خودش می شناسد و نه بیشتر از آن. عدم شناخت خدا در هویت غیبیه و احدیت ذاتی او: نخست ...

  بیشتر بخوانید
 • سایه وجود

  سایه وجود سایه وجود یا ساطع شدن مراتب بالایی در مراتب پایینی از مهم ترین مباحث معرفت شناختی در علم عرفان ...

  سایه وجود سایه وجود یا ساطع شدن مراتب بالایی در مراتب پایینی از مهم ترین مباحث معرفت شناختی در علم عرفان نظری است و کلید رمز و دریچه ورود به بطن بسیاری از آیات و روایات می باشد. امام خمینی(ره)از استاد ...

  بیشتر بخوانید
 • نبوت تشریعی

  نبوت تشریعی نبوت تشریعی ریشه در نبوت تکوینی دارد پس عمل به احکام شریعت که توسط پیامبران الهی بیان می شود ...

  نبوت تشریعی نبوت تشریعی ریشه در نبوت تکوینی دارد پس عمل به احکام شریعت که توسط پیامبران الهی بیان می شود منجر به سعادت انسان در عالم تکوینی و خارجی می شود. اولین مرتبه نبوت مربوط به اسم"الله"بود که هر ...

  بیشتر بخوانید
 • آیه عرض امانت

  آیه عرض امانت آیه عرض امانت به عدم تحمل آسمانها و زمین و کوهها برای حمل امانت الهی تصریح می کند و بیان می ...

  آیه عرض امانت آیه عرض امانت به عدم تحمل آسمانها و زمین و کوهها برای حمل امانت الهی تصریح می کند و بیان می کند که فقط انسان آن امانت را پذیرفته است. امام خمینی(ره)به توضیح این آیه می پردازند. ایشان احت ...

  بیشتر بخوانید
 • ایمان به نبوت

  ایمان به نبوت ایمان به نبوت تکوینی را در سلسله مراتب خلقت شرح می دهیم و پیرامون چگونگی آن کنکاش می کنیم.ه ...

  ایمان به نبوت ایمان به نبوت تکوینی را در سلسله مراتب خلقت شرح می دهیم و پیرامون چگونگی آن کنکاش می کنیم.همچنین پذیرش و عدم پذیرش نبوت تکوینی توسط کائنات توضیح داده می شود. گفتیم که پس از اینکه در عالم ...

  بیشتر بخوانید
 • بسم الله الرحمن الرحیم

  بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم جمله ای است مطابق وجود خارجی که به مراتب خبر رسانی وجودی اس ...

  بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم جمله ای است مطابق وجود خارجی که به مراتب خبر رسانی وجودی اسم " الله " به اسمهای " الرحمن " و " الرحیم " اشاره می کند؛ پیرامون این جمله قرآنی واکاوی می کنی ...

  بیشتر بخوانید
 • اتحاد عاقل و معقول

  اتحاد عاقل و معقول اتحاد عاقل و معقول یک قاعده فلسفی است که ریشه در عرفان نظری دارد و امام خمینی بر مبنای ...

  اتحاد عاقل و معقول اتحاد عاقل و معقول یک قاعده فلسفی است که ریشه در عرفان نظری دارد و امام خمینی بر مبنای همین قاعده که مطابق نظر فرفریوس از حکمای یونان باستان است، علم تفصیلی خداوند را توضیح می دهند. ...

  بیشتر بخوانید
 • تکبر

  تکبر تکبر و خودبینی چگونه در انسان ها پدیدار می شود و علت فخر فروشی آنها بر یکدیگر چه می باشد؟ در نوشتار ...

  تکبر تکبر و خودبینی چگونه در انسان ها پدیدار می شود و علت فخر فروشی آنها بر یکدیگر چه می باشد؟ در نوشتار زیر بر مبنای نگرش عرفانی این مطلب را تحلیل می کنیم. علت تکبر ورزیدن انسان ها از منظر عرفان نظری ...

  بیشتر بخوانید
 • انا الحق

  انا الحق انا الحق ، همان جمله معروفی است که حسین منصور حلاج آن را به زبان می آورند. در این بخش این جمله ر ...

  انا الحق انا الحق ، همان جمله معروفی است که حسین منصور حلاج آن را به زبان می آورند. در این بخش این جمله را واکاوی می کنیم و فرق آن را با " انا ربکم الاعلی" که فرعون می گفت بیان کنیم. مقدماتی برای درک ...

  بیشتر بخوانید
 • لایشغله شان عن شان

  لایشغله شان عن شان لایشغله شان عن شان ، عبارتی دینی و مبتنی بر حقیقت خارجی است که این قاعده فلسفی را بیان ...

  لایشغله شان عن شان لایشغله شان عن شان ، عبارتی دینی و مبتنی بر حقیقت خارجی است که این قاعده فلسفی را بیان می کند که توجه وجود لایتناهی به یک ماهیت او را از توجه به ماهیت های دیگر باز نمی دارد. قاعده ل ...

  بیشتر بخوانید