مصباح اول
 • ذات وجود اگر بخواهد کاری را انجام دهد ابتدا در یک تعین جلوه می کند که آن تعین ظهور ذات در یک صفت است و اگ ...

  ذات وجود اگر بخواهد کاری را انجام دهد ابتدا در یک تعین جلوه می کند که آن تعین ظهور ذات در یک صفت است و اگر ذات در یک صفت تجلی کند یک اسم پدید می آید.امام رضا(ع)در اصول کافی اسم را اینگونه معرفی می کنن ...

  بیشتر بخوانید
 • – نور بیستم

  در این بخش امام خمینی(ره)از استاد استادان خودشان در علم عرفان نظری یعنی آقا محمد رضا قمشه ای(ره)مطالبی را ...

  در این بخش امام خمینی(ره)از استاد استادان خودشان در علم عرفان نظری یعنی آقا محمد رضا قمشه ای(ره)مطالبی را نقل می فرمایند که در ادامه توضیح داده می شود:ماهیت هایی که در عالم خارجی می بینیم از وجودی که ...

  بیشتر بخوانید
 • در این بخش امام خمینی(ره)خلاصه مباحث گذشته را بیان می کنند، بدین صورت که:اولین مرتبه نبوت مربوط به اسم ...

  در این بخش امام خمینی(ره)خلاصه مباحث گذشته را بیان می کنند، بدین صورت که:اولین مرتبه نبوت مربوط به اسم"الله"بود که هر کدام از اسمائی را که تحت پوشش خود داشت از کمالات نهفته در مرتبه احدیت ذا ...

  بیشتر بخوانید
 • – نور هجدهم

  امام خمینی(رضوان الله علیه)احتمال می دهند که معنای عرضه امانت به آسمان ها و زمین و نپذیرفتن آن از سوی آنه ...

  امام خمینی(رضوان الله علیه)احتمال می دهند که معنای عرضه امانت به آسمان ها و زمین و نپذیرفتن آن از سوی آنها این باشد که امانت ذکر شده در آیه قرآن اشاره به حقیقت اطلاقیه عقل اول دارد که بر همه کائنات اش ...

  بیشتر بخوانید
 • گفتیم که در عالم اسماء و صفات خداوند کار خبر رسانی و نبوت را اسم"الله" انجام می داد و در عالم ع ...

  گفتیم که در عالم اسماء و صفات خداوند کار خبر رسانی و نبوت را اسم"الله" انجام می داد و در عالم علمِ خداوند کار نبوت را عین ثابت انسان کامل انجام می داد و در مرتبه عالم خارجی هم این کار را حقی ...

  بیشتر بخوانید
 • اولین نبوت در عالم خارجی را حقیقت محمدیه(ص)یا همان عقل اول انجام می دهد که این کار مطابق مرتبه قبلی وجود ...

  اولین نبوت در عالم خارجی را حقیقت محمدیه(ص)یا همان عقل اول انجام می دهد که این کار مطابق مرتبه قبلی وجود یعنی مرتبه علم خداوند انجام می گیرد و در آنجا نیز مطابق مرتبه قبلی یعنی عالم اسماء و صفات انجام ...

  بیشتر بخوانید
 • – نور پانزدهم

  امام خمینی(قدس سره)اشاره می فرمایند که با مباحثی که تا اینجای کتاب گفته شد به این گفته پی میبری که خداوند ...

  امام خمینی(قدس سره)اشاره می فرمایند که با مباحثی که تا اینجای کتاب گفته شد به این گفته پی میبری که خداوند جزئیات را به طور کلی شهود می کند و همچنین گفته فرفریوس از حکمای یونان برای تو روشن می شود که ع ...

  بیشتر بخوانید
 • – نور چهاردهم

  انبیاء و اولیاء(ع)تمایلی به اظهار معجزات و کرامات ندارند چرا که قدرت مطلقه و هیمنه قیومی را مختص خداوند ج ...

  انبیاء و اولیاء(ع)تمایلی به اظهار معجزات و کرامات ندارند چرا که قدرت مطلقه و هیمنه قیومی را مختص خداوند جل و علا می دانند و از اظهار آن در نفس خودشان ابا دارند هرچند به دلیل فنای هر چه بیشتر خود در حق ...

  بیشتر بخوانید
 • اینکه در کلمات انبیاء و اولیاء(ع)بیشتر روی مسئله تنزیه تاکید شده است برای این است که خطر تنزیه کمتر از خط ...

  اینکه در کلمات انبیاء و اولیاء(ع)بیشتر روی مسئله تنزیه تاکید شده است برای این است که خطر تنزیه کمتر از خطر تشبیه است ولی این تنزیه نباید به نفی خداوند از میان مخلوقات بیانجامد و در نتیجه او در جایی مث ...

  بیشتر بخوانید
 • – نور دوازدهم

  همانطوری که در عالم اعیان ثابته و مرتبه علم خداوند هیچ صورت علمی مانع شهود حق تعالی نسبت به صورت علمی دیگ ...

  همانطوری که در عالم اعیان ثابته و مرتبه علم خداوند هیچ صورت علمی مانع شهود حق تعالی نسبت به صورت علمی دیگر نمی شود در عالم خارجی هم هیچ مخلوقی مانع علم یافتن خداوند نسبت به مخلوق دیگر نمی شود.مولا علی ...

  بیشتر بخوانید