مصباح دوم
 • خیال

  خیال خیال در علم عرفان نظری که تمام قواعد آن بر مبنای حقیقت خارجی تدوین شده است معنای وسیع تری از خیال ذه ...

  خیال خیال در علم عرفان نظری که تمام قواعد آن بر مبنای حقیقت خارجی تدوین شده است معنای وسیع تری از خیال ذهنی دارد و می تواند شامل اعمال شخص و عالم خارجی هم بشود. معنای دقیق " خیال " بر پایه نگرش عرفانی ...

  بیشتر بخوانید
 • واسطه فیض

  واسطه فیض واسطه فیض همان خلیفه خداوند است که فیض وجودی حق تعالی را به تمام کثراتی که در برگرفته است می رس ...

  واسطه فیض واسطه فیض همان خلیفه خداوند است که فیض وجودی حق تعالی را به تمام کثراتی که در برگرفته است می رساند پس تمام آن کثرات در ذات و صفات و افعالشان مندک در واسطه فیض هستند.  واسطه فیض در مراتب وجود ...

  بیشتر بخوانید
 • قسیم النار و الجنه

  قسیم النار و الجنه قسیم النار و الجنه صفتی می باشد که درباره امام علی(ع) بیان شده است و بیانگر اینست که آ ...

  قسیم النار و الجنه قسیم النار و الجنه صفتی می باشد که درباره امام علی(ع) بیان شده است و بیانگر اینست که آن حضرت تعیین می کنند که چه کسی به جهنم برود و چه کسی وارد بهشت شود.  در اصول کافی از قول امام ب ...

  بیشتر بخوانید
 • احاطه

  احاطه احاطه حقیقی از نگرش عرفانی یعنی شیء احاطه شده از ظهورات و شئونات شیء احاطه کننده باشد چون اگر ذره ا ...

  احاطه احاطه حقیقی از نگرش عرفانی یعنی شیء احاطه شده از ظهورات و شئونات شیء احاطه کننده باشد چون اگر ذره ای هویت مستقل برایش در نظر بگیریم به همان اندازه احاطه نشده است. احاطه خداوند نسبت به مخلوقات طو ...

  بیشتر بخوانید
 • مالکیت

  مالکیت مالکیت حقیقی ویژه وجود لایتناهی حق تعالی می باشد که در مراتب وجودی و مخلوقات خداوند نیز متجلی می ش ...

  مالکیت مالکیت حقیقی ویژه وجود لایتناهی حق تعالی می باشد که در مراتب وجودی و مخلوقات خداوند نیز متجلی می شود. مالکیت اعتباری باید بر مبنای مالکیت حقیقی باشد. از نگرش عرفان نظری که منطبق بر وجود خارجی م ...

  بیشتر بخوانید
 • حلول و اتحاد

  حلول و اتحاد حلول و اتحاد بیان می کند که یک چیز در چیز دیگر وارد شود یا با آن یکی بشود پس همیشه بین دو چی ...

  حلول و اتحاد حلول و اتحاد بیان می کند که یک چیز در چیز دیگر وارد شود یا با آن یکی بشود پس همیشه بین دو چیز رخ می دهد؛ بر مبنای قاعده وحدت وجود ، حلول و اتحاد درباره وجود واحد خداوند محال است. رد حلول ...

  بیشتر بخوانید
 • و ما امرنا الا واحده

  و ما امرنا الا واحده و ما امرنا الا واحده، بیان می کند که امر خداوند فقط یکی می باشد؛ ضمن توضیح پیرامون ا ...

  و ما امرنا الا واحده و ما امرنا الا واحده، بیان می کند که امر خداوند فقط یکی می باشد؛ ضمن توضیح پیرامون این مطلب بیان می کنیم که در قاعده الواحد عبارت " ظاهر اول " دقیق تر از " صادر اول " است. قاعده ا ...

  بیشتر بخوانید
 • تشکیک وجود

  تشکیک وجود تشکیک وجود در حکمت متعالیه را با وحدت وجود در عرفان نظری مقایسه می کنیم و با استفاده از روایات ...

  تشکیک وجود تشکیک وجود در حکمت متعالیه را با وحدت وجود در عرفان نظری مقایسه می کنیم و با استفاده از روایات اهل بیت(ع) تشکیک وجود را رد می کنیم و وحدت وجود را اثبات می کنیم. اختلاف فلاسفه حکمت متعالیه ب ...

  بیشتر بخوانید
 • قاعده الواحد

  قاعده الواحد قاعده الواحد با عبارت " الواحد لا یصدر عنه الا الواحد " بیان می کند که از وجود لایتناهی فقط ...

  قاعده الواحد قاعده الواحد با عبارت " الواحد لا یصدر عنه الا الواحد " بیان می کند که از وجود لایتناهی فقط یک فیض واحد ظهور می کند و همه شکن ها و مراتب وجودی در قلمرو همان فیض هستند. امام خمینی(قدس سره) ...

  بیشتر بخوانید
 • مراتب انسان

  مراتب انسان مراتب انسان کامل را به طور مختصر واکاوی می کنیم و توضیح می دهیم که نباید از انسان کامل فقط جس ...

  مراتب انسان مراتب انسان کامل را به طور مختصر واکاوی می کنیم و توضیح می دهیم که نباید از انسان کامل فقط جسم مادی او را دید بلکه حقیقت او همه خلقت را فرا گرفته است. در علم عرفان نظری انسان هایی که غرقه ...

  بیشتر بخوانید