امروز سه شنبه, بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
کمالات وجودی

کمالات وجودی

یلی الحقی

یلی الحقی

علم حقیقی

علم حقیقی

هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم

حقیقت علم

استجابت دعا

استجابت دعا

بساطت وجود

بساطت وجود

حقیقت اشیاء

حقیقت اشیاء

صیرورت

صیرورت