نصوص
 • – نص بیست و دوم

  توحید حقیقی در این نص که آخرین نص از کتاب نصوص است به توضیح توحید حقیقی می پردازیم و آن را در مرتبه ذات و ...

  توحید حقیقی در این نص که آخرین نص از کتاب نصوص است به توضیح توحید حقیقی می پردازیم و آن را در مرتبه ذات و صفات و افعال مخلوقات تحلیل می نماییم و روایاتی را هم ذکر می کنیم. بر پایه توحید حقیقی ، وجود و ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص بیست و یکم

  ادراک و معرفت در این نص شریف پیرامون ادراک و معرفت بحث می کنیم و توضیح می دهیم که علم مخلوقات به خودشان و ...

  ادراک و معرفت در این نص شریف پیرامون ادراک و معرفت بحث می کنیم و توضیح می دهیم که علم مخلوقات به خودشان و نیز به یکدیگر و حتی به خالقشان به طفیلی خداوند صورت می گیرد. حق تعالی وجودی بسیط و یک دست و من ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص بیستم

  تجلی اسماء الله در این بخش به مبحث تجلی اسماء الله در مخلوقات می پردازیم و توضیح می دهیم که تمام تجلیات ب ...

  تجلی اسماء الله در این بخش به مبحث تجلی اسماء الله در مخلوقات می پردازیم و توضیح می دهیم که تمام تجلیات بر اساس ظرفیت و استعداد مخلوقات ظهور می کند و همچنین راز سنخیت برخی مخلوقات با برخی مخلوقات دیگر ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص نوزدهم

  مراتب تجلی در این بخش به توضیحی پیرامون مراتب تجلی وجود می پردازیم و توضیح می دهیم که مخلوقات مراتب پایین ...

  مراتب تجلی در این بخش به توضیحی پیرامون مراتب تجلی وجود می پردازیم و توضیح می دهیم که مخلوقات مراتب پایینی به طفیلی مراتب بالایی کارهای خود را انجام می دهند. وجود نامحدود و بسیط خداوند وقتی نسبت به کث ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص هفدهم

  تنزیه در این نص شریف، شیخ قونوی(قدس سره) به توضیحی پیرامون حقیقت "تنزیه"در نزد اهل عقل و اهل شرع و اهل کش ...

  تنزیه در این نص شریف، شیخ قونوی(قدس سره) به توضیحی پیرامون حقیقت "تنزیه"در نزد اهل عقل و اهل شرع و اهل کشف می پردازد و ما در توضیح آن مطالب آیات و روایاتی را هم ذکر می کنیم. ما در حد خودمان تنزیه هر س ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص شانزدهم

  حقیقت وجود در این بخش از کتاب نصوص پیرامون حقیقت وجود بحث می کنیم و توضیح می دهیم که هیچ کس جز خودِ وجود ...

  حقیقت وجود در این بخش از کتاب نصوص پیرامون حقیقت وجود بحث می کنیم و توضیح می دهیم که هیچ کس جز خودِ وجود به حقیقت وجود راه ندارد و شکن های وجودی در مراتب پایین تر ظهور می کنند. شیخ صدر الدین قونوی(قدس ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص پانزدهم

  کمالات وجودی صدر الدین قونوی(قدس سره) در این بخش از کتاب کمالات وجودی را بر اساس سه نگرش به سه دسته تقسیم ...

  کمالات وجودی صدر الدین قونوی(قدس سره) در این بخش از کتاب کمالات وجودی را بر اساس سه نگرش به سه دسته تقسیم می کنند و در پایان بحث دو نتیجه قرآنی را ذکر می کنند. برای مقدمه این نکته را ذکر می کنیم که در ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص چهاردهم

  یلی الحقی در این نص به توضیح دو چهره ای که هر کدام از اشیاء عالم امکان دارند می پردازیم. یکی از آنها چهره ...

  یلی الحقی در این نص به توضیح دو چهره ای که هر کدام از اشیاء عالم امکان دارند می پردازیم. یکی از آنها چهره یلی الحقی است که رو به سوی خدا دارد و دیگری چهره یلی الخلقی است که رو به سوی عالم دارد. در"نص ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص سیزدهم

  علم حقیقی شیخ صدرالدین قونوی(اعلی الله مقامه) در این نص به بالاترین درجه علم به یک شیء که همان علم حقیقی ...

  علم حقیقی شیخ صدرالدین قونوی(اعلی الله مقامه) در این نص به بالاترین درجه علم به یک شیء که همان علم حقیقی به یک ماهیت می باشد، اشاره می کنند. درباره بالاترین علم در مورد حق تعالی باید گفت: همان طور که ...

  بیشتر بخوانید
 • – نص دوازدهم

  حقیقت علم در این نص شریف به حقیقت علم اشاره می کنیم که همان احاطه وجودی حق تعالی می باشد که در مراتب بعدی ...

  حقیقت علم در این نص شریف به حقیقت علم اشاره می کنیم که همان احاطه وجودی حق تعالی می باشد که در مراتب بعدی مخلوقات عالم آفرینش مطابق همان علم در عالم آفرینش ظاهر می گردند. در عرفان نظری مبرهن است که وج ...

  بیشتر بخوانید