فص شیثی

فص شیثی فص شیثی درباره تحلیل و واکاوی عطایا و بخشش هایی است که از جانب وحدت وجود حق تعالی در کثرات متجلی می شود. نام کامل این فص از کتاب فصوص الحکم “فص حکمه نفثیه فی کلمه شیثیه” می باشد. عطایا و مواهب خداوند یا ذاتی است و یا اسمایی که هر دوی با […]