وحدت وجود یکتایی هستی

مشکات اول
در مشکات اول از کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، امام خمینی(قدس سره) بر اساس قاعده وحدت وجود به شرح مراتب هستی لایتناهی می پردازند و از هویت غیبیه شروع کرده و پس از آن به مرتبه احدیت ذاتی ورود می کنند و سپس به عالم اسماء و صفات وارد می شوند و پس از آن نیز صورت علمی مخلوقات نزد خداوند را واکاوی می کنند.
در شرح مشکات اول خواهیم دید که صورت علمی مخلوقات سایه اسمای حسنی می باشد و اسمای حسنی نیز زیر مجموعه احدیت ذاتی است و احدیت ذاتی هم مندک در هویت غیبیه است.
تمام مراتب فوق که در این بخش از کتاب بررسی می شوند مربوط به قبل از آفرینش مخلوقات در عالم خارجی می باشند.
امام خمینی(ره) پس از توضیح مطالب ذکر شده در مشکات اول در بخش بعدی کتاب مصباح الهدایه یعنی مشکات دوم به توضیح پیرامون عالم خارجی ورود پیدا می کنند.
مطالب این بخش را باید به عنوان مبنای کلیدی برای درک مباحث هستی شناسی در نظر گرفت و توجه داشت که زیر پایه مباحث مشکات دوم است.

بستن فهرست