فص نوحی

فص نوحی فص نوحی که نام کامل آن “فص حکمه سبوحیه فی کلمه نوحیه” می باشد به چگونگی تنزیه وحدت وجود حق تعالی می پردازد و در این باره مطالب دقیقی را بیان می کند. بیان ایرادات تنزیه صرف در فص نوحی : تنزیه صرف وجود حق تعالی نوعی محدود کردن وی می باشد زیرا […]

فص شیثی

فص شیثی فص شیثی درباره تحلیل و واکاوی عطایا و بخشش هایی است که از جانب وحدت وجود حق تعالی در کثرات متجلی می شود. نام کامل این فص از کتاب فصوص الحکم “فص حکمه نفثیه فی کلمه شیثیه” می باشد. عطایا و مواهب خداوند یا ذاتی است و یا اسمایی که هر دوی با […]

تا

فص شیثی

فص شیثی درباره عطایا و بخشش های خداوند به مخلوقات خویش می باشد.عطایا و مواهب خداوند یا ذاتی است و یا اسمایی که هر دو با تجلی خداوند به بندگان عطا می شود. همچنین این عطایا یا به خاطر درخواست بنده درباره یک چیز معین است و یا غیر معین و البته با یک نگرش […]