آسمان بار امانت نتواند کشید
  • آیه عرض امانت

    آیه عرض امانت آیه عرض امانت به عدم تحمل آسمانها و زمین و کوهها برای حمل امانت الهی تصریح می کند و بیان می ...

    آیه عرض امانت آیه عرض امانت به عدم تحمل آسمانها و زمین و کوهها برای حمل امانت الهی تصریح می کند و بیان می کند که فقط انسان آن امانت را پذیرفته است. امام خمینی(ره)به توضیح این آیه می پردازند. ایشان احت ...

    بیشتر بخوانید