آن یکی فیضش گدا آرد پدید
  • – ماهیت

    ماهیت در این مصباح به توضیحی اجمالی پیرامون مفهوم " ماهیت "می پردازیم که بر صورت علمی مخلوقات نزد خداوند ...

    ماهیت در این مصباح به توضیحی اجمالی پیرامون مفهوم " ماهیت "می پردازیم که بر صورت علمی مخلوقات نزد خداوند اطلاق می شود و در عرفان نظری به آن "عین ثابت" می گویند. عارف بزرگ قیصری(ره)که بر کتاب فصوص الحک ...

    بیشتر بخوانید