آیه عرض امانت
  • نور هجدهم

    آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی م ...

    آیه عرض امانت امام خمینی(رضوان الله علیه)در این بخش از کتاب به توضیح آیه عرض امانت می پردازند و با شرحی مختصر معنای دقیق آیه را واکاوی می کنند. ایشان احتمال می دهند که در آیه عرضه امانت در سوره احزاب ...

    بیشتر بخوانید