إنّ الله إذا أراد شَیئاً قدّره فإذا قدّره قضاه فإذا قضاه أمضاه
  • – قضای الهی

    قضای الهی در این مصباح به توضیح پیرامون قضای الهی می پردازیم که دارای شئوناتی می باشد که در عوالم پایین ت ...

    قضای الهی در این مصباح به توضیح پیرامون قضای الهی می پردازیم که دارای شئوناتی می باشد که در عوالم پایین تر ظهور می کند و هیچ مخلوقی از سلطه شئونات آن خارج نمی باشد. در مرتبه قضای الهی یا همان قضای کلی ...

    بیشتر بخوانید