إن ربكم الله الذي
  • – توحید ربوبیت

    توحید ربوبیت توحید ربوبیت بیان می کند که همان وجود لایتناهی که "خالق" است “رب” و پروردگار هم می باشد. در ...

    توحید ربوبیت توحید ربوبیت بیان می کند که همان وجود لایتناهی که "خالق" است “رب” و پروردگار هم می باشد. در نگرش دقیق عرفانی ربوبیت همان تکرار پی در پی خالقیت می باشد. اگر تکرار خلق و فیض رسانی های مستمر ...

    بیشتر بخوانید