اتحاد عاقل و معقول به زبان ساده
  • اتحاد عاقل و معقول

    اتحاد عاقل و معقول اتحاد عاقل و معقول یک قاعده فلسفی است که ریشه در عرفان نظری دارد و امام خمینی بر مبنای ...

    اتحاد عاقل و معقول اتحاد عاقل و معقول یک قاعده فلسفی است که ریشه در عرفان نظری دارد و امام خمینی بر مبنای همین قاعده که مطابق نظر فرفریوس از حکمای یونان باستان است، علم تفصیلی خداوند را توضیح می دهند. ...

    بیشتر بخوانید