اتحاد علم و عالم و معلوم چیست
  • نور پانزدهم

    اتحاد عالم و معلوم امام خمینی(قدس سره)با اشاره به قاعده فلسفی اتحاد عالم و معلوم طبق نظر فرفریوس که یکی ا ...

    اتحاد عالم و معلوم امام خمینی(قدس سره)با اشاره به قاعده فلسفی اتحاد عالم و معلوم طبق نظر فرفریوس که یکی از حکمای یونان است علم تفصیلی خداوند مخلوقات را توضیح می دهند. ایشان ابتدا اشاره می فرمایند که ب ...

    بیشتر بخوانید