احاطه اعتباری
  • احاطه

    احاطه احاطه حقیقی از نگرش عرفانی یعنی شیء احاطه شده از ظهورات و شئونات شیء احاطه کننده باشد چون اگر ذره ا ...

    احاطه احاطه حقیقی از نگرش عرفانی یعنی شیء احاطه شده از ظهورات و شئونات شیء احاطه کننده باشد چون اگر ذره ای هویت مستقل برایش در نظر بگیریم به همان اندازه احاطه نشده است. احاطه خداوند نسبت به مخلوقات طو ...

    بیشتر بخوانید