احاطه کننده
  • – مطلع هشتم

    و کان الله بکل شیء محیطا در این مطلع پیرامون عبارت قرآنی " و کان الله بکل شیء محیطا " صحبت می کنیم و نحوه ...

    و کان الله بکل شیء محیطا در این مطلع پیرامون عبارت قرآنی " و کان الله بکل شیء محیطا " صحبت می کنیم و نحوه احاطه وجود قیومی حق تعالی نسبت به کائنات را واکاوی می کنیم. احاطه خداوند نسبت به مخلوقات طوری ...

    بیشتر بخوانید