احدیت و واحدیت
  • واحدیت

    واحدیت واحدیت بر مرتبه ای از وجود لایتناهی اطلاق می شود که در آن ابتدا اسمای حسنای خداوند ظهور می کند و س ...

    واحدیت واحدیت بر مرتبه ای از وجود لایتناهی اطلاق می شود که در آن ابتدا اسمای حسنای خداوند ظهور می کند و سپس به طفیلی آن اسمای حسنی صورت علمی مخلوقات هم پدیدار می شود. خداوند با فیض اقدس اسماء و صفات خ ...

    بیشتر بخوانید