احسان
  • خیال

    خیال خیال در علم عرفان نظری که تمام قواعد آن بر مبنای حقیقت خارجی تدوین شده است معنای وسیع تری از خیال ذه ...

    خیال خیال در علم عرفان نظری که تمام قواعد آن بر مبنای حقیقت خارجی تدوین شده است معنای وسیع تری از خیال ذهنی دارد و می تواند شامل اعمال شخص و عالم خارجی هم بشود. معنای دقیق " خیال " بر پایه نگرش عرفانی ...

    بیشتر بخوانید