اختصام ملا اعلی
 • – قضاوت

  قضاوت در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه بر مبن ...

  قضاوت در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه بر مبنای عدل و داد قضاوت و حکم کند و مانع فروپاشی آن مرتبه گردد. با ذکر این مقدمه وارد بحث می شویم: ح ...

  بیشتر بخوانید
 • – تضاد

  تضاد در این مصباح با توضیح مفهوم " تضاد " به ریشه یابی اختلاف میان مخلوقات می پردازیم و توضیح می دهیم که ...

  تضاد در این مصباح با توضیح مفهوم " تضاد " به ریشه یابی اختلاف میان مخلوقات می پردازیم و توضیح می دهیم که اصل تضاد ها به کدام مرتبه از وجود لایتناهی بر می گردد. تضاد به این معنی است که دو مخلوق در عالم ...

  بیشتر بخوانید