اختلاف محمود
  • – قضاوت

    قضاوت در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه بر مبن ...

    قضاوت در هر مرتبه ای از عوالم وجودی حتما بایستی یک حاکم عادل حضور داشته باشد تا بین کثرات آن مرتبه بر مبنای عدل و داد قضاوت و حکم کند و مانع فروپاشی آن مرتبه گردد. با ذکر این مقدمه وارد بحث می شویم: ح ...

    بیشتر بخوانید