ادراک و معرفه
  • – نص بیست و یکم

    ادراک و معرفت در این نص شریف پیرامون ادراک و معرفت بحث می کنیم و توضیح می دهیم که علم مخلوقات به خودشان و ...

    ادراک و معرفت در این نص شریف پیرامون ادراک و معرفت بحث می کنیم و توضیح می دهیم که علم مخلوقات به خودشان و نیز به یکدیگر و حتی به خالقشان به طفیلی خداوند صورت می گیرد. حق تعالی وجودی بسیط و یک دست و من ...

    بیشتر بخوانید