اذا تم الفقر فهو الله
  • فقر وجودی

    فقر وجودی اسم " الله " تعینی جامع می باشد که بقیه اسماء و نیز تمام مخلوقات تحت اشراف آن شکل می گیرند و من ...

    فقر وجودی اسم " الله " تعینی جامع می باشد که بقیه اسماء و نیز تمام مخلوقات تحت اشراف آن شکل می گیرند و مندک در آن هستند. در این بخش فقر وجودی مخلوقات به "الله" را توضیح می دهیم. معنای فقر وجودی به زبا ...

    بیشتر بخوانید