از قضای الهی به قدر الهی
  • قضای الهی

    قضای الهی قضای الهی که در مرتبه علم خداوند است دارای شئوناتی می باشد که در عوالم پایین تر ظهور می کند و ه ...

    قضای الهی قضای الهی که در مرتبه علم خداوند است دارای شئوناتی می باشد که در عوالم پایین تر ظهور می کند و هیچ مخلوقی از سلطه شئونات آن خارج نمی باشد. در مرتبه قضای الهی یا همان قضای کلی که در علم حق تعا ...

    بیشتر بخوانید