اسمائکم فی الاسماء
  • – اولو الالباب

    اولو الالباب در این بخش از کتاب مصباح الهدایه عبارت قرآنی اولو الالباب را از نگاه دقیق عرفانی واکاوی می ک ...

    اولو الالباب در این بخش از کتاب مصباح الهدایه عبارت قرآنی اولو الالباب را از نگاه دقیق عرفانی واکاوی می کنیم و به نقل قول امام خمینی از ارسطاطالیس اشاره می کنیم. امام(ره)در این مصباح به گفتار حکیم ارس ...

    بیشتر بخوانید