اسم اعظم الله لا اله الا هو
  • الله

    الله  الله به عنوان اسم اعظم خداوند هر چند بقیه اسمای حسنی را فرا گرفته و مندک در خودش کرده است ولی خودش ...

    الله  الله به عنوان اسم اعظم خداوند هر چند بقیه اسمای حسنی را فرا گرفته و مندک در خودش کرده است ولی خودش در مرتبه ای بالاتر یعنی احدیت ذاتی حق تعالی مندک و فانی می باشد.   الله جامع ترین اسم خداوند اس ...

    بیشتر بخوانید