اسم اعظم خاص
  • اسم اعظم

    اسم اعظم اسم اعظم همان اسم عظیم تری می باشد که اسمای حسنای دیگر را تحت قلمرو خودش ظهور می دهد. در واقع اس ...

    اسم اعظم اسم اعظم همان اسم عظیم تری می باشد که اسمای حسنای دیگر را تحت قلمرو خودش ظهور می دهد. در واقع اسمای جزئیه مراتب ظهور اسم اعظم می باشند که همگی تحت اشراف آن متجلی می شوند. در بخشی از این نوشتا ...

    بیشتر بخوانید