اسم اعظم
 • مراتب اسم اعظم

  مراتب اسم اعظم مراتب اسم اعظم به ظهورات اسم "الله" گفته می شود که ابتدا به صورت اسمای جامع تر و سپس به صو ...

  مراتب اسم اعظم مراتب اسم اعظم به ظهورات اسم "الله" گفته می شود که ابتدا به صورت اسمای جامع تر و سپس به صورت اسمای جزئی تر که تحت اشراف اسمای جامع تر می باشند متجلی می شوند. امام خمینی(قدس سره)در این م ...

  بیشتر بخوانید
 • اسم اعظم

  اسم اعظم اسم اعظم همان اسم عظیم تری می باشد که اسمای حسنای دیگر را تحت قلمرو خودش ظهور می دهد. در واقع اس ...

  اسم اعظم اسم اعظم همان اسم عظیم تری می باشد که اسمای حسنای دیگر را تحت قلمرو خودش ظهور می دهد. در واقع اسمای جزئیه مراتب ظهور اسم اعظم می باشند که همگی تحت اشراف آن متجلی می شوند. در بخشی از این نوشتا ...

  بیشتر بخوانید
 • الله

  الله  الله به عنوان اسم اعظم خداوند هر چند بقیه اسمای حسنی را فرا گرفته و مندک در خودش کرده است ولی خودش ...

  الله  الله به عنوان اسم اعظم خداوند هر چند بقیه اسمای حسنی را فرا گرفته و مندک در خودش کرده است ولی خودش در مرتبه ای بالاتر یعنی احدیت ذاتی حق تعالی مندک و فانی می باشد.   الله جامع ترین اسم خداوند اس ...

  بیشتر بخوانید